Informace k provozu ZŠ od 10. 5. 2021

Rotační výuka na 1. stupni pokračuje beze změny s testováním 1x týdně (v pondělí).

Od 10. 5. 2021 začíná rotační výuka 2. stupně.

Od pondělí 10. května 2021 bude mít prezenční výuku ve škole 7. a 8. ročník.
Od pondělí 17. května 2021 bude mít prezenční výuku ve škole 6. a 9. ročník.
V tomto nastavení se budou třídy 2. stupně každý týden střídat.

Třídy, které nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku, pokračují v online výuce.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách podle rozvrhu v Edookitu.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku, případně respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme teplé oblečení z důvodu častého větrání a vycházek.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci, kterým je povolena v daném týdnu přítomnost ve škole, mají obědy automaticky přihlášené. Žáci při distanční výuce si mohou nadále obědy ve školní jídelně odebírat od 12.30 do 13.00 hodin (oběd si musí sami přihlásit) z boku jídelny.

Přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním vždy v pondělí před začátkem vyučování v určeném prostoru.

7.ročník / 9. ročník – budova C chodba 2. patro od 6.45 (Žáci nejdou do šaten, přezouvají se před třídou.)

8. ročník – budova B před tělocvičnou od 6.45, vstup vchodem u školníka (Žáci nejdou do šaten, přezouvají se před třídou.)

6. ročník – budova B 1. patro od 6.45, vstup vchodem u školníka (Žáci nejdou do šaten, přezouvají se před třídou.)

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (test Singclean). Dohled budou zajišťovat pedagogové nebo asistenti pedagoga. Rodiče mohou být přítomni. Bližší informace k testování naleznete ZDE.

Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, zákonný zástupce ho omluví a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin. Testování se neprovádí  u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den, informuje o tom předem třídního učitele, oznámí mu, kdy do školy přijde, a test si provede bezprostředně po příchodu  do školy.