Školní parlament

Předseda:   Radim Šikula 7. ročník
Místopředseda:  Lenka Hájková 8. ročník

Schůzky se konají v pondělí ve 14.00

Zástupci tříd do školního parlamentu 2017/2018

  1. roč.: Adéla Doležalová, David Šindelka
  2. roč.: Lukáš Kožík, Pavel Hanáček
  3. roč.: Martin Rӧssler, Radim Šikula
  4. roč.: Lenka Hájková, Tomáš Dufek
  5. roč.: Pavel Baksa, Petr Vejrosta

          Cílem školního parlamentu je

– přispívat ke zlepšení komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy

– vyslovení názorů a námětů spolužáků

– podílet se na rozvoji školy a na úpravě prostředí v okolí školy

– zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků

– učit se spolupráci – otevřené komunikaci

– předcházet negativním jevům jako je ubližování druhým, ničení majetku, podílet se na    pozitivním klimatu

– řešit připomínky a návrhy žáků na zlepšení chodu školy

– spolupracovat s  učiteli, provozními zaměstnanci školy

– podílet se na organizaci soutěží a různých aktivit školy

Stanovy parlamentu

Členové školního parlamentu jsou voleni jednou ročně. Z každé třídy 5. – 9. ročníku jsou voleni 2 zástupci. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. V případě absence se omluví.

Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování má každý člen 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

Z každého jednání školního parlamentu je pořízen zápis.

Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl, aktivně se zapojovat do akcí školy, předkládat návrhy a připomínky žáků vedení školy.

Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitelky je povinen respektovat.

Schůzky školního parlamentu řídí paní ředitelka a výchovná poradkyně.