Výchovný poradce

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče:  

pondělí:   14 30 h  – 1445 h (po předchozí domluvě v jiném termínu)

Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Leona Vejrostová
Kontakty:  e-mail: leona.vejrostova@zsnedvedice.cz                                 

Náplň práce

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou.
Poskytuje žákům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

 • o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
 • o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti žáků v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
 • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově, a vzdělávání žáků,
 • metodicky usměrňuje informační činnost učitelů,
 • zabezpečuje na škole konzultační službu pro žáky, zákonné zástupce a učitele.

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 1. neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
 2. zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.)
 3. problémy ve vztazích (se spolužáky, členy rodiny)
 4. problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.)
 5. otázky volby středoškolského oboru

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

 

Role výchovného poradce při vzdělávání žáka se SVP

S aplikací stupňů podpory ve školách výrazně vzrostou nároky na komunikaci a spolupráci celého týmu ŠPP. Významnou roli zde vždy hraje výchovný poradce, metodik prevence, zpravidla kariérový poradce, málokdy školní speciální pedagog či školní psycholog.

Předpokládá se úzká spolupráce se všemi učiteli daného žáka. Pracovník ŠPP bude u žáka s potřebou podpůrných opatření 1. stupně:

 • sbírat poznatky o problémech žáka,
 • zadávat učitelům jednotlivá kritéria pro pedagogickou diagnostiku,
 • organizovat setkání vyučujících, na kterých budou diskutovat

a navrhovat opatření,

 • koordinovat a sledovat jejich aplikaci a vyhodnocování v praxi,
 • zpracovat závěry, popřípadě informovat o všech postupech zákonného zástupce (pokud tak neučiní třídní učitel).

V případě žáka ve vyšším stupni podpory:

 • koordinovat spolupráci školy se ŠPZ,
 • koordinovat tvorbu IVP a jeho vyhodnocování v termínech v souladu s platnou legislativou,
 • sledovat efektivitu využití asistenta pedagoga,
 • je garantem naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.