Základní informace

Školská rada plní tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému    uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na odvolání ředitele

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy