Základní informace

Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Nedvědice vytvořeného podle RVP ZV.

Cizí jazyky

 • od 3. ročníku: Anglický jazyk
 • od 7. ročníku: Německý jazyk

Volitelné předměty – od 7. ročníku – více

Nepovinný předmět

 • Náboženství (1 hodina)

Další nabídka pro žáky

 • příprava žáků ke studiu
 • plavecký kurz ve 3. a 4. ročníku
 • lyžařský kurz v 7. ročníku
 • zájezdy do divadel
 • výlety a odborné exkurze (i zahraniční)
 • sportovní soutěže a olympiády
 • využití žákovské knihovny
 • pitný režim, školní svačiny
 • možnost nákupu školních potřeb
 • kulturní a naučné pořady ve škole
 • využití internetu
 • akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • prezentace žáků na akcích pro veřejnost
 • individuální vzdělávání žáků ve speciálními vzdělávacími potřebami

Nabídka pro veřejnost

 • pronájem tělocvičny
 • pronájem učeben
 • stravování ve školní jídelně a možnost konání oslav se zajištěním občerstvení