Školní speciální pedagog

Kontakt: Mgr. Iva Sýsová e-mail: iva.sysova@zsnedvedice.cz

Přítomen ve škole od pondělí do pátku, konzultace možné kdykoliv po domluvě.

Vykonává:

1.    Depistážní činnost:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

2.    Diagnostická činnost:

 • diagnostika žáků
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory

3.    Intervenční činnost:

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

4.    Metodická a koordinační činnost:

 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa