Školní poradenská pracoviště

Školní poradenská pracoviště (dále ŠPP) zabezpečují své služby přímo na školách, jsou složená z poradenských pracovníků, kteří poskytují služeb především diagnostického a poradenského charakteru. Personální obsazení i rozsah nabízené pomoci u jednotlivých pracovišť se může lišit. Nejčastěji jsou ŠPP tvořena výchovným poradcem, metodikem prevence a stále častěji se pak na školách začínají prosazovat školní speciální pedagogové a školní psychologové. Jejich cílem jsou jednotliví žáci, třídní kolektivy, zákonní zástupci i ostatní pedagogové.

V současném právním systému jsou ŠPP popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.), kde jsou také uvedeny úkoly, které by školní poradenské pracoviště mělo zajišťovat. Mělo by zejména jít o primární prevenci sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, prevenci školní neúspěšnosti, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Jejich činností je ale mnohem víc.