Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) poskytují poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Mezi ŠPZ zařazujeme:

  • Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP),
  • Speciálně pedagogická centra (dále jen SPC).

V současném právním systému jsou ŠPZ popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.), kde jsou upraveny činnosti ŠPZ.  Poradenské služby jsou bezplatné a poskytují se ve většině případů na žádost zákonných zástupců žáků. V případě, že problém identifikuje škola, musí o potřebě obrátit se na ŠPZ přesvědčit zákonného zástupce žáka. Škola sama nemůže být oficiálním žadatelem této služby, to je totiž podmíněno na základní škole písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ten je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech rizicích, nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který lze očekávat, i možném následku, když služba nebude poskytnuta. Pracovníci ŠPZ jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby, třetím osobám a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb.