2. stupeň

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Svět práce
Pracovní výchova