Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů – 1. stupeň

Český jazyk
Angličtina
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova