Organizace a pravidla fungování základní školy od 12. 4. 2021 – aktualizováno 30. 4.

Od pondělí 12. dubna 2021 bude mít prezenční výuku ve škole 1. a 4. ročník.
Od pondělí 19. dubna 2021 bude mít prezenční výuku ve škole 2., 3. a 5. ročník.
V tomto nastavení se budou třídy 1. stupně každý týden střídat.

Třídy 1. stupně, které nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku, a všichni žáci 2. stupně pokračují v online výuce.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách podle rozvrhu v Edookitu.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku, případně respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme teplé oblečení z důvodu častého větrání a vycházek.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Provoz školní družiny je umožněn pro přihlášené žákyza dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Provozní doba školní družiny:
ranní družina – pondělí z organizačních důvodů není
                          ostatní dny v týdnu – pouze pro 1. třídu a v dalším týdnu pro 2. třídu
odpolední družina – 1. třída a v dalším týdnu 2. třída do 16.00
                                 4. třída a v dalším týdnu 3. třída do 14.30
                                 5. třída – z organizačních důvodů družina nebude

Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci, kterým je povolena v daném týdnu přítomnost ve škole, mají obědy automaticky přihlášené. Žáci při distanční výuce si mohou nadále obědy ve školní jídelně odebírat od 12.30 do 13.00 hodin (oběd si musí sami přihlásit) z boku jídelny.

Přítomnost žáků na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním vždy v pondělí před začátkem vyučování v určeném prostoru.

1.ročník – přízemí budovy C vlevo od 6.30

4. ročník – přízemí budovy C vpravo od 6.30

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (test Singclean). Dohled budou zajišťovat pedagogové nebo asistenti pedagoga. Rodiče mohou být přítomni. Bližší informace k testování naleznete ZDE.

Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, zákonný zástupce ho omluví a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin. Testování se neprovádí  u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den, informuje o tom předem třídního učitele, oznámí mu, kdy do školy přijde, a test si provede bezprostředně po příchodu  do školy.

Dětem zákonných zástupců vybraných profesí nezbytných pro chod státu, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZ ČR povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pokud budou mít zákonní zástupci žáků vybraných profesí nezbytných pro chod státu zájem o účast v této skupině, oznámí to ředitelce školy na telefon 777 67 93 54, popř. na skola@nedvedice.cz. Tito žáci mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce. Obědy pro své děti si rodiče na daný týden přihlásí u vedoucí školní jídelny sami.