Organizace zápisu do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne

ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 10.30 do 16.00 hod.

v 2. patře budovy MŠ.

1. Formální část zápisu:

Rodiče vyplní a podepíší následující dokumenty:

Dokumenty donesou vyplněné nebo vyplní na místě:

K této části zápisu je nutné přinést:

  • Rodný list dítěte

2. Možnosti průběhu zápisu:

  • Zápis proběhne bez přítomnosti dítěte.
  • Zápis proběhne za přítomnosti dítěte-možnost vstupu dítěte do třídy.

Před zápisem může rodič působit motivačně na dítě prostřednictvím účasti na Dni otevřených dveří 29.4. nebo účastí na Odpoledni v MŠ v otevřené mateřské škole.

  • O přijetí dítěte k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30 dnů od podání žádosti, v případě přerušení správního řízení nebo případů hodných zvláštního zřetele do 60 dnů.
  • Do mateřské školy pro školní rok 2022/2023, budou přijímány děti podle předem stanovených kritérií. Rodič (zákonný zástupce) při zápisu obdrží registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evidována.
  • Dle zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (vchodové dveře mateřské školy) a webových stránkách školy na dobu 15 dnů.
  • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy za oznámená.
  • Rozhodnutí, kterými se zamítá žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (rozhodnutí o nepřijetí) se oznamují způsobem, který upravuje správní řád, tj. rodič je obdrží prostřednictvím dopisu do vlastních rukou nebo si je může osobně vyzvednout v budově školy.
  • Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

V Nedvědici 8. 4. 2022                                                                    Mgr. Eva Šimečková

                                                                                                               ředitelka školy