Den stromů na Základní a Mateřské škole Nedvědice

Společnými silami, pedagogickými znalostmi a dovednostmi jsme s dětmi z mateřské školy a žáky ze školy základní oslavili 20. říjen netradiční výukou.

Každá třída měla jiný program, ale se stejným cílem. Tím cílem bylo našim žákům ukázat důležitost stromů v rámci přírodního společenstva. Důraz jsme kladli na venkovní výuku s prvky badatelství, vzájemnou spolupráci a hlavně – užít si podzimní slunečný den mimo školní lavice.

První a čtvrtý ročník s paní učitelkou Nedomovou a Štarhovou navázal i v tento den na meziročníkovou spolupráci, kterou mají nastavenou již od září. Jejich kroky směřovaly k nedvědickému obchodnímu domu, kde jsou nově vysazené stromy. Den stromů zahájili diskuzí o tom, proč jsou pro nás stromy důležité a zdali mají také problémy jako my lidé. A protože si stromů váží, rozhodli se napsat krásná přání, která pověsili na strom rostoucí na dětském hřišti. Tvořili hady z listů a přírodnin, pomocí lupy hledali tajemství ukrytá v kmenech, ukázali si, jak si lze z listů vytvořit skákací dráhu. Den byl báječný a všichni si ho užili na maximum.

Druhý a třetí ročník také využil spolupráce. Paní učitelka Vejrostová a Tomanová uskutečnily s dětmi trasu, která vedla směrem na hrad Pernštejn. Žáci ve skupinkách plnili různé úkoly. První stanoviště bylo u lípy Svobody – frotáž nádherné kůry stromu. Cestou ke hradu žáci sbírali různé přírodniny. Další zastávka byla u památného tisu pod hradem. Tam si připomněli pověst, prozkoumávali kořeny a určovaly stáří vyvrácených smrků podle letokruhů. Na nádvoří jednotlivé skupiny vytvářely obraz z nasbíraných přírodnin. Pivovarskou cestou pak sešli na silnici, po které se vrátili do školy.

„Nelíbilo se nám, že byla zima. Líbilo se nám stavění z přírodnin. Líbilo se nám, že vylezlo sluníčko“. Žák 3. ročníku

„Líbil se mi mráz na trávě, Lípa svobody. Jak jsme obtiskovali kůru a barevná příroda“. Žák 3. ročníku

Pátý ročník s paní učitelkou Dvořákovou v ranních hodinách netrpělivě očekával příchod myslivce pana Vojtěcha Kobzy, který přinesl spoustu lesní zvířecích vycpanin do třídy. Žáci skvěle reagovali na otázky pana myslivce, neboť již mají znalosti z hodin přírodovědy. Po skončení besedy s panem myslivcem se žáci s paní učitelkou věnovali keltskému stromovému kruhu.

Třídy šestého ročníku využily tento den pro společné strávení. Paní učitelka Vejrostová, Švancarová a Opatřilová nejdříve s dětmi zpracovaly další výzvu v projektu Recyklohraní a poté se všichni vydali na venkovní výuku. Cílem byl les okolo Žlebu s determinací stromů. Každý žák obdržel pracovní list, kde názorně zaznamenával jednotlivé rozdíly mezi stromy.

Sedmý ročník také vyrazil do lesa v okolí bývalého hotelu Myslivna.  Žáci byli rozděleni do čtyř týmů, ve kterých pracovali na jednotlivých úkolech. A jaké úkoly se pro ně paní učitelky Cíchová, Sýsová a Kobzová připravily? Pro motivaci pracovali s textem lípě a brainstormingem o funkci lesa. Poté žáci vytvořili galerii listů pomocí šňůry a prádelních kolíčků mezi stromy a jejich determinací pomocí určovacího klíče. Změřili výšku stromu s použitím stínu, spočítali plochu listu pomocí čtvercové sítě a metrovou tyč a vlastní těla využili pro názorné přestavení metru krychlového. A který tým měl nejvíce získaných bodů? Tým ve složení Zdeněk Prudký, Filip Bednář, Vojtěch Šejnoha a Kristýna Urbánková. Gratulujeme.

„Den stromů se mi líbil. Bavily mě společné úkoly. Výlet se mi celkově líbil až na tu zimu. Chtěla bych víc výletů v přírodě“. Kristýna Kneslová

„Bylo to dobrý, až na tu zimu ráno. Bavily mě úkoly“.  Vojtěch Šejnoha

„Všechno bylo fajnový, až na tu zimu ráno. Hodně mě bavily úkoly“. Štěpán Krytinář

„Bylo to celkem v pohodě, dělali jsme úkoly a bylo velký horko“.Vlastimil Havránek

Žáci 8. ročníku se v rámci projektového dne vydali do Bosonoh, kde navštívili Střední školu stavebních řemesel s pedagogickým doprovodem ve složení paní učitelka Sedlářová, Lukasová s panem učitelem Tomanem. Během dopoledne si žáci prohlídli některé z dílen, dozvěděli se informace o procesu zpracování dřeva, většinu času však s neuvěřitelným nadšením věnovali výrobě vařeček a obraceček ze dřeva. Používali rašple, pilníky i smirkový papír různé hrubosti. Vyzkoušeli si i práci na elektrické lupínkové pile. Děkujeme pánům Janu Klusákovi a Josefu Přibylovi za odborné vedení a trpělivost. Bylo to úžasné dopoledne.

„Bylo to super, moc jsem si to užila. Netušila jsem, že vyrobit vařečku je taková práce“. Simona Pučálková

Bylo to dobré, ale moc dlouhé. Dávám tomu 8 z 10. Vyrábění vařeček mě bavilo, ale potom ta prohlídka areálu až ne“. Natálie Pikhartová

„Myslela jsem si, že to bude horší, ale bylo to v pohodě“. Lenka Martinková

„Bylo to celkem dobré, ale bolely mě ruce. Mamka měla z vařeček radost“. Pavel Klusák

„Bylo to super, udělali jsme si vařečky a dost jsem si to užil“. Petr Hájek

Projektový Den stromů strávili žáci devátého ročníku spolu s paní učitelkou Zemanovou, panem učitelem Vejrostou sázením dubu zimního na rozcestí „U Obrázku“. Když se deváťáci ráno vydali na cestu, byla poměrně zima. Výhled na hrad Pernštejn a Nedvědici jim trošku kazila mlha, zato cestou zpátky si rozhled na okolní přírodu mohli užít naplno. Během ranního výšlapu se zastavili u lípy Svobody, kde jim pan učitel Vejrosta pověděl několik zajímavostí spjatých s výsadbou lip na území Nedvědice. Cestou po Kamenici poznávali stromy, jejich plody a listy spadené na cestě.

Při zpětném hodnocení této podzimní akce se většina deváťáků shodla na tom, jak těžká práce výsadba nových stromů byla. Zapamatovali si také, že není příliš dobře placená, a tak by se raději ve svém budoucím životě živili jinak. Věříme však, že jim později dojde, jak hezké akce se mohli zúčastnit. Čas ukáže, kolik z 204 stromků, které společnými silami zasadili, vyroste. Jsme přesvědčeni, že až budou dospělí, udělá jim pohled na vzrostlý les radost a budou si moci hrdě říct: „Tyto stromy jsem pomáhal sázet já.“

Tato akce se uskutečnila za velké podpory Lesů České republiky. Velké poděkování patří především pánům Balašovi a Jančovi. 

„Cesta nahoru se mně nelíbila, ale ani cesta dolů, jelikož to klouzalo a byla zima. Kamarádky mi vypily minerálku“.

Gabriela Vránková

„Nejhorší byla to, že jsem byla ve skupině s Dominikem a ten kopec. Ráno byla zima, mrzly mi prsty. Líbilo se mi, jak jsme nakonec opékaly párky (snědla jsem tři) i výr, kterého jeden z lesníků nakonec přivezl“.

Valérie Štarhová

„Den stromů byl dobrý, bavilo mě to. Nejlepší byla asi spolupráce všech a cesta“.

Michal Buček

Využít strom jako námět pro výtvarný obraz se rozhodla paní učitelka Lukasová s žáky druhého stupně. Výsledkem jsou zdařilé výtvory plné stromů, které nyní zdobí jednu z našich chodeb. A naše školní družina? Ta samozřejmě nezůstala pozadu a zahrnula Den stromů do celotýdenního tematického propojení.

Věříme, že námi vytyčený cíl byl dosažen. V jarním období máme pro naše žáky připravené další dva projektové dny – Den s knihou a Den Země.

       učitelé a asistenti ZŠ a MŠ Nedvědice