INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 1. A 2. TŘÍDY

Ve středu 18. 11. 2020 bude zahájena pravidelná výuka žáků 1. a 2. třídy. Vyučovat se bude podle běžného rozvrhu s omezením v hodinách hudební a tělesné výchovy.

Vstup a odchod bude nadále budovou A.

Ranní dohled od 6.15 do 7.10 a odpolední družina do 16.00 pro přihlášené žáky budou probíhat v 1. a 2. třídě odděleně, aby byly zachovány homogenní skupiny.

Školní jídelna bude v provozu. Všechny děti, které do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí jej rodiče odhlásit do pondělí 16. 11. do 9.00.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili nejméně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení.

Ostatní záležitosti
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Třídní učitelky a vychovatelky školní družiny ve spolupráci s provozními pracovníky školy zajišťují nezbytné hygienické zázemí a řádné větrání vnitřních prostor.
Do budovy školy nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob. Pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v co nejkratším čase opustí budovu školy. V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID-19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení KHS.

Vstup jiných osob (rodičů a dalších) do budovy je omezen.  Vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost, bude umožněn jen výjimečně!

Mgr. Eva Šimečková, ředitelka školy