ŠVP

Aktualizace – příloha č. 1 
příloha č. 2
příloha č. 3

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP  a zaměření školy

3.1. Výchovné a vzdělávací strategie
3.2. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.3. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
3.4. Začlenění průřezových témat

4. Školní učební plán
4. Školní učební plán pro  žáky, kteří zahájili povinnou školní docházku ve školním roce 2019/2020 a následujích

5. Učební osnovy
Charakteristiky vyučovacích předmětů

Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů

1. stupeň
2. stupeň

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků